Info

Priser
Mitt arbeid faktureres løpende pr. time. Min timepris er kr 1 675 eks mva.

Oppdragsvilkår
De alminnelige oppdragsvilkår kan lastes ned ved å klikke på linken nedenfor (PDF dokument). Det gjøres oppmerksom på at oppdragsavtalen inngås individuelt med hver enkelt klient, og at avtalen kan se annerledes ut på bakgrunn av oppdragets art og omfang.

Advokatfirmaet Skråning AS’ advokater er gitt tillatelse til å drive advokatvirksomhet av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Min yrkestittel er «Advokat». Tittelen benyttes i overensstemmelse med retningslinjer gitt av Advokatforeningen og i henhold til krav fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Advokatfirmaet Skråning AS har inngått avtale om obligatorisk sikkerhetsstillelse for dekning av yrkesansvaret. Selskapets advokater har ansvarsforsikring hos AIG Europe Limited NUF, Postboks 1588 Vika, 0118 Oslo. Forsikringen dekker ansvar som er pådratt i forbindelse med virksomhet fra selskapets kontor i Norge.

Advokatfirmaet Skråning AS er underlagt klageordningen for advokattjenester – disiplinærordningen. Nærmere informasjon om klientens rettigheter og advokatens ansvar kan innhentes ved å følge denne lenken (klikk her). Klient har en alminnelig adgang til å få prøvet om det foreligger brudd på god advokatskikk samt advokatsalærets størrelse.

Last ned eksempel på våre alminnelige oppdragsvilkår (PDF-dokument)