Oversikten nedenfor viser innenfor hvilke fagområder advokatkontoret i hovedsak leverer sine tjenester.

  • Skatte- og avgiftsrett relatert til person eller virksomhet, skatte- og avgiftsplanlegging
  • Internasjonal skatterett med hovedfokus på person beskatning
  • Ligningsforvaltningsrett
  • Selskapsrett, oppstart av virksomhet, kjøp/salg av virksomhet, virksomhetsplanlegging, fusjon/fisjon, generell veiledning og oppfølgning

Utover ovennevnte rettsområder tilbys det også rådgivning innenfor arbeidsrett, kontraktsrett og fast eiendom, samt oppdrag som forsvarer i økonomiske straffesaker. Oversikten er ikke imidlertid ikke uttømmende, og det kan være at du kan bistås selv om dine utfordringer ikke faller inn under fagområdene som er opplistet. Ta derfor kontakt for en uforpliktende samtale.

For de tilfeller der det vurderes å være et behov for øvrig ekstern kompetanse, vil det for øvrig dras veksel på et faglig nettverk av ressurspersoner fra selskaper som E&Y, KPMG, Steenstrup Stordrange, Arntzenlegal, Hulaas, Advokatfirma Aurstad & Co m.fl. avhengig av type rettslig problemstilling.

Under følger en litt nærmere tematisering rundt utvalgte emner som vårt kontor jobber innenfor.

Dersom du eller din bedrift av ulike årsaker har behov for en verdivurdering av selskapet, enten det vedrører en salgsprosess, fusjon, generasjonsskifte, virksomhetsoverdragelse eller ett oppkjøp med mer, vil vi kunne tilby godt gjennomarbeidede verdivurderinger til konkurransedyktige priser.

Les mer

Den forvaltningsrettslige prosessen knyttet til bokettersyn – varsel om endring av ligning – vedtak – med en eventuell innfordringsprosess og eventuelt en etterfølgende strafferettsprosess, er prosessområder hvor vårt kontor har bred erfaring. Både ligningsprosess og skattestrafferett.

Les mer

Når en person tar opphold i utlandet, må det tas stilling til hvorvidt oppholdet bringer skatteplikten til Norge til opphør. Det finnes i hovedsak tre alternative regelsett som er aktuelle å benytte ved grenseoverskridende aktiviteter.

Les mer

Fra det tidspunkt din bostedstilknytning til Norge opphører, foreligger en skattemessig emigrasjon fra Norge. Det foreligger tre vilkår som alle må være oppfylt for å kunne påberope seg skattemessig emigrasjon etter norsk internrett, jf skatteloven § 2-1 tredje ledd:
- må ha tatt fast opphold i utlandet
- ikke disponere fast bolig i Norge og
- ikke ha ett eller flere opphold i Norge som samlet overstiger 61 dager i løpet av inntektsåret.

Les mer

For nordmenn som arbeider i utlandet, og som fortsatt anses som skattemessig bosatt i Norge, vil denne skattenedsettelsesregelen i mange tilfeller være svært så gunstig å benytte seg av.

Les mer

I det tilfellet hvor du blir ansett som skattemessig bosatt både i Norge og i oppholdsstaten, skal skatteavtalen hindre dobbeltbeskatning og inneha bestemmelser som regulerer hvor du skal anses skattemessig bosatt og hvilket land som har beskatningsretten til de ulike typer inntekter og formue.

Les mer