Skatteprosess > Skattestrafferett

Den forvaltningsrettslige prosessen knyttet til bokettersyn – varsel om endring av ligning – vedtak – med en eventuell innfordringsprosess og eventuelt en etterfølgende strafferettsprosess, er prosessområder hvor vårt kontor har bred erfaring. Både ligningsprosess og skattestrafferett.

Den forvaltningsrettslige prosessen knyttet til bokettersyn – varsel om endring av ligning – vedtak – med en eventuell innfordringsprosess og eventuelt en etterfølgende strafferettsprosess, er prosessområder hvor vi har utstrakt erfaring. Både ligningsprosess og skattestrafferett er særområder innen henholdsvis forvaltningsrett og straffeprosess, der en tverrfaglig bakgrunn med grunnleggende tall/regnskapsforståelse i kombinasjon med skatterettsforståelse kommer godt til nytte.

For best mulig å kunne bistå skattyter ønsker vi her å komme inn tidlig i ligningsprosessen, og da gjerne allerede på bokettersynsnivå. Et eksempel er der skattekontoret legger til grunn skjønnsligning, og skjønnsvurderingen baseres på et faktum avvikende fra skattyters anførte faktum. Her vil og bør skattyter ofte måtte nedlegge ressurser tidlig i prosessen for å synliggjøre det annet, korrekte faktum. Arbeidet med å sannsynliggjøre skattyters anførte faktum, og om nødvendig forestå alternativ skjønnsmodellering, utgjør ofte en viktig del av vårt arbeid i en ligningssak. Den nære tilknytningen til regnskaps- og revisjonsmiljøet – Ski Konsulentbyrå og Ski Revisjon, gir her tilgang til en effektiv allokering av fagressurser som vil komme skattyter til gode i en typisk ligningsprosess.