Opphold i utlandet – skatteplikt til Norge?

For det første oppstår spørsmålet om hvorvidt utenlandsoppholdet medfører at personen skal anses som skattemessig emigrert fra Norge. I så fall vil globalskatteplikten til Norge etter skatteloven falle bort.

For det andre må det undersøkes hvorvidt personen kan søke om nedsettelse av den norske skatten etter den såkalte ettårsregelen. Bruk av ettårsregelen forutsetter at skattyter er å anse som skattemessig bosatt i Norge. Ettårsregelen medfører ikke bortfall av globalskatteplikten til Norge, men er en bestemmelse som gir rett til skattenedsettelse i Norge.

Det tredje alternativet er å påberope seg en skatteavtale der skattyter er å anse som skattemessig bosatt både i Norge og i arbeidsstaten, og at skatteavtalen mellom de to land avgjør at arbeidsstaten skal ha beskatningsretten (skattemessig utflyttet etter skatteavtalen). Dette forutsetter at oppholdet finner sted i en stat som Norge har inngått skatteavtale med. Personer som oppholder seg i land som Norge ikke har skatteavtale med, vil kunne kreve kreditfradrag i den norske skatten. Er det ikke inngått noen skatteavtale mellom Norge og det landet personen flytter til eller at innflytter ikke regnes som skattemessig bosatt etter intern rett i innflyttingslandet, vil bostedstilknytningen og derav skatteplikten til Norge kun avgjøres etter norsk intern rett. I denne situasjonen avgjøres skatteplikten til Norge av de to øvrige regelsettene; skattemessig emigrasjon eller bruk av etterårsregelen.

Klikk på linkene for nærmere informasjon om når de ulike alternative regelsettene kommer til anvendelse.